Obchodné podmienky a reklamačný poriadok eshopu www.priody.sk

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) internetového obchodu www.priody.sk

Obchodné podmienky PRIODY.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.priody.sk Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.PRIODY.sk je QPG spol. s r.o., Námestie sv. Mikuláša 1733/24A, Stará Ľubovňa, zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 21007/P, IČO: 44540639, DIČ: 2022729247, IČ DPH: SK2022729247.


Úvodné ustanovenia

Tieto VOP špecifikujú komplexné práva a povinnosti zmluvných strán vrátane všetkých podmienok postupu dojednania kúpnej zmluvy dojednanej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa - predaj tovaru za podmienok špecifikovaných v týchto VOP, a taktiež aj následné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých z dojednanej kúpnej zmluvy.
Tieto VOP sú v plnom rozsahu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi práva spotrebiteľov, t.j. so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom a účinnom znení, so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.


Článok 1. Definície pojmov

 • 1.1. Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy
 • 1.2. Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok
 • 1.3. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
 • 1.4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
 • 1.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • 1.6. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.


Článok 2. Postup objednávky tovaru

 • 2.1. Kupujúci je oprávnený zadať záväznú objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu alebo prostredníctvom mailu.
 • 2.2. Kupujúci je povinný v prípade záujmu o kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu vyplniť objednávku. Pred vyplnením objednávky je kupujúci povinný pridať do košíka tovar, o ktorého kúpu má záujem. Kupujúci je povinný dôkladne sa oboznámiť s obsahom nákupného košíka v internetovom obchode, a to pred tým, ako sa rozhodne vyplniť záväznú objednávku. Kupujúci je zároveň povinný vyplniť objednávku pravdivými údajmi, pretože v opačnom prípade nesie zodpovednosť v zmysle týchto VOP.
 • 2.3. Kupujúci je povinný v prípade záujmu o kúpu tovaru prostredníctvom mailu dôkladne špecifikovať tovar, o ktorý má záujem a zároveň zaslať v maile aj svoje osobné údaje, a to meno, priezvisko, trvalý pobyt, resp. adresu, kam chce, aby mu bol doručený tovar a telefónne číslo. Kupujúci je povinný dôkladne sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa tovaru, o ktorý má záujem v internetovom obchode, a to pred tým, ako sa rozhodne zaslať mailom záväznú objednávku. Kupujúci je zároveň povinný zaslať mail so záväznou objednávkou s pravdivými údajmi, pretože v opačnom prípade nesie zodpovednosť v zmysle týchto VOP.


Článok 3. Doručovanie tovaru

 • 3.1. Kupujúci je oprávnený vybrať si z uvedených spôsobov doručenia tovaru nižšie, a za vybraný spôsob doručenia je povinný zaplatiť poplatok za doručenie, ktorý je zahrnutý do kúpnej ceny.
 • 3.2. Doprava slovenskou poštou na územie Slovenskej republiky je v cene 3,90 eur. V prípade úhrady kúpnej ceny na dobierku je cena za dopravu navýšená o 1,10 eur.
 • 3.3. Doprava kuriérom UPS na územie Slovenskej republiky je v cene 4,44 eur s dodávkou do 1 pracovného dňa od expedície z nášho skladu. V prípade úhrady kúpnej ceny na dobierku je cena za dopravu navýšená o 1,10 eur.
 • 3.4. Osobné vyzdvihnutie je bez poplatku, pričom toto je možné v čase od 09:00 do 15:00 hod na adrese nášho sídla v Starej Ľubovni. Platba je možná prevodom alebo hotovosťou v našej kancelárii.
 • 3.5. Pri objednávke tovaru nad 70,00 eur je doručenie tovaru zdarma. To však neplatí v prípade, ak kupujúci časť objednávky vráti a tým sa zníži cena objednávky pod 70,00 eur, pričom následne má predávajúci nárok na zaplatenie nákladov za dopravu.
 • 3.6. V prípade záujmu o doručovanie tovaru do zahraničia nás prosím kontaktujte na čísle +421 948 215 991 alebo emailom na info@priody.sk.
 • 3.7. Predávajúci je povinný spolu s tovarom doručiť kupujúcemu aj faktúru (daňový doklad), ktorá slúži aj ako záručný list.
 • 3.8. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí tovaru skontrolovať obsah zásielky. V prípade, ak by mu bol nedopatrením zaslaný poškodený tovar alebo by k poškodeniu došlo počas doručenia, je kupujúci túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu bezodkladne najneskôr do 3 hodín od prevzatia. V opačnom prípade sa uvedené poškodenie považuje za poškodenie kupujúcim.
 • 3.9. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že akékoľvek spätné doručovania predávajúcemu na dobierku neakceptuje a tieto nebude prijímať, pričom kupujúci sa zaväzuje nezasielať tovar predávajúcemu na dobierku, a kupujúci berie na vedomie, že škoda vzniknutá z porušenia tohto zákazu je pripočítaná na škodu kupujúcemu.


Článok 4. Kúpna cena

 • 4.1. Kupujúci súhlasí s kúpnou cenou tovaru uvedenou v internetovom obchode, resp. v záväznej objednávke a poplatku za doručenie podľa výberu kupujúcim.
 • 4.2. Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky
 • 4.3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar vopred na účet, resp. platbou na dobierku.
 • 4.4. Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.


Článok 5. Vybavenie objednávky

 • 5.1. Všetky produkty ponúkané v internetovom obchode sú zvyčajne na sklade predávajúceho, preto pri objednávke u predávajúceho zbytočne nestrácate čas. Tovar objednaný do 12:00 je expedovaný ešte v ten istý deň.
 • 5.2. Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, predávajúci expeduje tovar v prípade obdržania objednávky do 12:00 hod. v ten istý deň. V prípade víkendu predávajúci expeduje tovar prvý pracovný deň po víkende.
 • 5.3. Ak je potrebné tovar objednať od výrobcu, objednávku predávajúci vybaví do 14 pracovných dní. V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke kupujúci informuje predávajúceho emailom alebo telefonicky.
 • 5.4. O stave objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom emailu. Pokiaľ kupujúcemu bude doručený email s textom: "Stav Vašej objednávky: EXPEDOVANÁ, zásielku môžete očakávať o 1-3 pracovné dni - v závislosti od Vami zvoleného spôsobu prepravy. Pokiaľ zásielka v tomto čase nedorazí, informujte sa na Vašej pošte (stáva sa, že sa oznamovací lístok "stratí"), v prípade prepravy kuriérom, kontaktujte prosím Vašu pobočku kuriérskej služby UPS. Pripravte si sledovacie číslo zásielky.
 • 5.5. Môže sa stať, že notifikačný email o potvrdení alebo ozname stavu objednávky k Vám nedorazí z dôvodu nastavení filtra spamu u Vášho poskytovateľa emailu. V takom prípade odporúčame overiť si stav telefonicky na čísle +421 948 215 991 alebo emailom na adrese info@priody.sk.


Článok 6. Storno – zrušenie objednávky

 • 6.1. Kupujúci je oprávnený stornovať, t.j. zrušiť objednávku pred doručením bezplatne najneskôr do 5 hodín od jej zadania.
 • 6.2. Kupujúci je oprávnený stornovať, t.j. zrušiť objednávku pred doručením. V prípade, že kupujúci stornuje objednávku v dobe, kedy už bola objednávka odoslaná, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za stornovanie, t.j. zrušenie objednávky vo výške 10 eur, čo predstavuje reálne náklady so stornovaním (zrušením) objednávky (napr. náklady spojené s vystavením faktúry, dobropisu, balenie tovaru, poštovné).
 • 6.3. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku ihneď po doručení, avšak najneskôr do 14 týždňov odo dňa doručenia objednávky z dôvodov podľa bodu 6.4 tohto článku.
 • 6.4. Dôvodom na zrušenie objednávky podľa článku 3 bodu 6.3. je vrátenie tovaru kupujúcim, vrátenie tovaru kupujúcim bez udania dôvodu, skutočnosť, že si kupujúci objednal zlú veľkosť, skutočnosť, že sa kupujúcemu objednaný tovar nepáči a skutočnosť, že kupujúci nemá ďalší záujem o tovar.
 • 6.5. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne stornovať, t.j. zrušiť objednávku podľa článku 6, bodu 6.3 a 6.4., kupujúci nie je oprávnený vybrať si inú možnosť zrušenia zmluvy, resp. odstúpenia od zmluvy.
 • 6.6. Predávajúci je oprávnený započítať škodu, ktorá predávajúcemu vznikla v dôsledku správania sa kupujúceho s platbou kupujúceho.
 • 6.7. Ak kupujúci má záujem o vrátenie tovaru v zmysle dôvodov uvedených v článku 6 bod 6.4., takýto úkon kupujúceho sa považuje za zrušenie, t.j. stornovanie zmluvy v zmysle článku 6. bod 6.3 a 6.4.
 • 6.8. V prípade ak kupujúci urobí úkon smerujúci k zrušeniu objednávky, resp. k stornu objednávky, nie je oprávnený následne tento úkon meniť v zmysle článku 8. týchto VOP.


Článok 7. Poučenie o odstúpení od zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 • 7.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 30 dní z toho dôvodu, že nemôže dodať tovar z dôvodov na strane tretej osoby.
 • 7.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V rovnakej lehote je kupujúci povinný doručiť tovar, ktorý má byť predmetom odstúpenia od zmluvy.
 • 7.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a vrátite tovar pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 • 7.4. Za odstúpenie od zmluvy sa nepovažuje situácia, kedy kupujúci neprevzal predmet kúpy a situácie, kedy kupujúci požiadal o zrušenie, t.j. stornovanie zmluvy.
 • 7.5. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou u predávajúceho na adresu spoločnosti uvedeného v článku 1 týchto VOP.
 • 7.6. V prípade, ak má kupujúci záujem na uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy telefonickou formou, môže tak učiniť, pričom predávajúci sa zaväzuje, že takéto odstúpenie od zmluvy bude považovať za platné. Zároveň však po uskutočnení telefonického odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný nahlásiť odstúpenie od zmluvy aj emailom na info@priody.sk najneskôr do 5 hodín.
 • 7.7. Po odstúpení od zmluvy budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy spolu s tovarom. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Náklady na vrátenie tovaru kupujúcim znáša kupujúci.
 • 7.8. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 • 7.9. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predmet zmluvy stratil hodnotu z dôvodu zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (napríklad obnosením, poškodením, užívaním).
 • 7.10. V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy ešte pred doručením tovaru, predávajúci nevráti kupujúcemu časť z platby, ktorá korešponduje so škodou, ktorá kupujúcemu vznikla v dôsledku spätného vrátenia tovaru. Zároveň predávajúci upozorňuje kupujúceho, že nie je povinný pri odstúpení od zmluvy zaplatiť kupujúcemu poplatok za vrátenie a doručenie tovaru.
 • 7.11. Predávajúci je oprávnený započítať škodu, ktorá predávajúcemu vznikla v dôsledku správania sa kupujúceho s platbou kupujúceho.
 • 7.12. Predávajúci v rámci týchto VOP poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy.


Článok 8. Poškodený tovar

 • 8.1. Kupujúci je povinný poškodený tovar oznámiť predávajúcemu formou e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 5 hodín od doručenia, resp. prevzatia tovaru.
 • 8.2. V prípade, ak si kupujúci nesplní povinnosť podľa článku 8 bodu 8.1., platí fikcia, že tovar bol po doručení poškodený kupujúcim. V tomto prípade predávajúci nezodpovedá za doručený tovar. Od takejto zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol poškodený, nie je možné, aby kupujúci odstúpil, resp. žiadal o zrušenie o zmluvy v zmysle týchto VOP.
 • 8.3. V prípade, ak kupujúci vráti formou zrušenia zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy poškodený tovar, tento predávajúci nie je povinný uznať ako platné zrušenie zmluvy, resp. odstúpenie od zmluvy.
 • 8.4. V prípade podľa článku 8 bodu 8.3. je predávajúci oprávnený si započítať škodu s platbou, ktorú kupujúci predávajúcemu zaplatil.
 • 8.5. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci zašle kupujúcim zaslaný poškodený tovar späť kupujúcemu až po pripísaní finančných prostriedkov za opätovné doručenie tovaru po spätnom doručení poškodeného tovaru kupujúcim na účet predávajúceho.


Článok 9. Reklamačný poriadok

 • 9.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru v zmysle účinných a platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
 • 9.2. Ak pri tovare nie je uvedené inak, poskytovaná záruka na tovar je 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Záruka na tovar sa nevzťahuje vtedy, ak k poškodeniu, resp. chybe výrobku došlo nesprávnym zaobchádzaním tovaru, nesprávnym používaním tovaru, nesprávnym ošetrovaním tovaru a pod.
 • 9.3. Kupujúci je oprávnený predávajúceho vopred kontaktovať za účelom spôsobu vybavenia reklamácie.
 • 9.4. V prípade, ak kupujúci chce reklamovať tovar, je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný po dohode s predávajúcim zaslať tovar, ktorý má byť predmetom reklamácie na adresu predávajúceho, a to ako balík doporučenou zásielkou spolu s kópiou daňového dokladu, ktorý bol kupujúcemu zaslaný spolu s tovarom pri kúpe.
 • 9.5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tovaru na reklamáciu a zároveň je v rovnakej lehote povinný informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie a zaslania dokladu o vybavení reklamácie.
 • 9.6. Po doručení reklamácie je predávajúci oprávnený kontaktovať kupujúceho e-mailom, resp. telefonicky za účelom vybavenia reklamácie. Kupujúci je povinný poskytnúť akúkoľvek súčinnosť predávajúcemu pri vybavovaní reklamácie.
 • 9.7. Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
 1. oprava chyby tovaru
 2. výmena tovaru
 3. výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru)
 4. vrátenie peňazí
 • 9.8. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • 9.9. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.
 • 9.10. O reklamácii kupujúci informuje predávajúceho mailom alebo písomne, najideálnejšie cez svoj prihlasovací účet, kde si obaja ( predávajúci a kupujúci ) vedia overiť priebeh i ukončenie reklamácie.

Reklamačný formulár nájdete po kliknutí na tento odkaz. Vyplnený formulár nám pošlite emailom na info@priody.sk alebo ho zašlite v tlačenej forme spolu s reklamovaným tovarom.


Článok 10. Náhrada škody

 • 10.1. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu vzniknutej škody, a túto je kupujúci povinný predávajúcemu nahradiť v prípade, ak predávajúcemu vznikne škoda, a to najmä ak kupujúci zadaním nesprávnych údajov pri vypĺňaní objednávky spôsobí doručenie inej osobe, resp. na inú adresu, ak si kupujúci nevyzdvihne včas zásielku od Slovenskej pošty, resp. od kuriéra, a taktiež, ak kupujúci bude mať záujem na stornovaní, t.j. zrušení objednávky po 5 hodinách od jej zadania alebo ak predávajúcemu vznikne škoda v dôsledku neprevzatia zásielky tovaru kupujúcim.
 • 10.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu preukázateľnú škodu vo výške, v akej predávajúcemu vznikla, a to vrátane poplatkov za balné, poštovné, poštovné vzniknuté za doručenie tovaru späť, úkony právnej pomoci, resp. poplatok za vymáhanie pohľadávky.
 • 10.3. Predávajúci je oprávnený vymáhať náhradu škodu od kupujúceho následným spôsobom.
 • 10.4. Predávajúci najskôr vyzve kupujúceho, aby zaplatil škodu, resp. dlžnú sumu, pričom je oprávnený si za takúto výzvu formou upomienky uplatňovať poplatok za upomienku vo výške 3 Eur.
 • 10.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí škodu a poplatok za upomienku predávajúcemu, predávajúci je oprávnený postúpiť pohľadávku tretej osobe, resp. je oprávnený poveriť tretiu osobu vymáhaním pohľadávok, ktorá je oprávnená si uplatňovať za upomienku poplatok maximálne vo výške 5 Eur a skutočné náklady za doručovanie písomností.
 • 10.6. Ak kupujúci nezaplatí náhradu škody, resp. dlžnú sumu vrátane poplatkov za upomienky ani po výzve podľa článku 10 bodu 10.5 a bodu 10.6, je predávajúci oprávnený splnomocniť advokátsku kanceláriu na právne zastupovanie pri vymáhaní pohľadávky. Za právne zastúpenie vznikne predávajúcemu ďalšia skutočná škoda spočívajúca v zaplatených trovách právneho zastúpenia, pričom nahradenie tejto škody si predávajúci bude požadovať od kupujúceho v predžalobnej výzve prostredníctvom advokátskej kancelárie.


Článok 11. Dôležité vyhlásenia kupujúceho

 • 11.1. Kupujúci berie na vedomie, že zadanie záväznej objednávky tovaru v internetovom obchode je zo strany kupujúceho prejavom svojej vlastnej vôle, a to vážne a slobodne, pričom kupujúci týmto zodpovedá za škodu vzniknutú nevyzdvihnutím tovaru, resp. nemožnosťou doručenia tovaru na správnu adresu kupujúceho v dôsledku nesprávneho vyplnenia adresy doručenia.
 • 11.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho vzniknutú škodu.


Článok 12. Platforma riešenia sporov online

 • 12.1. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


Článok 13. Ochrana osobných údajov

 • 13.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu a spracovateľ osobných údajov je QPG spol. s r.o., Námestie sv. Mikuláša 1733/24A, Stará Ľubovňa 06401, IČO: 44540639. Prevádzkovateľ získava, spracúva a poskytuje osobné údaje v súlade s platným a účinným znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „zákon“).
 • 13.2. Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie osobných údajov od kupujúceho za účelom spracovania objednávky kupujúceho predávajúcim a identifikácie kupujúceho a jeho kontaktných a korešpondenčných údajov v rámci dojednania kúpnej zmluvy dojednanej na diaľku, doručenia predmetu kúpnej zmluvy prostredníctvom tretích osôb (Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31 329 217; IN TIME, s.r.o., IČO: 31 342 621), daňovej a účtovnej evidencie faktúry a kúpnej zmluvy (príslušný správny orgán na úseku daní), kontaktovania kupujúceho v súvislosti s dojednanou kúpnou zmluvou. Účelom spracúvania osobných údajov je aj e-mailing, t.j. zasielanie noviniek ohľadom nového tovaru, výrobkov, prezentačných akcií a pod.
 • 13.3. Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledovné osobné údaje kupujúceho: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, emailová adresa.
 • 13.4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu kupujúceho v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b), pretože kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ poučuje kupujúceho a kupujúci súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ poskytol, resp. sprístupnil tretej osobe jeho osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa určená na doručovanie a to za účelom doručenia tovaru, ktorý si kupujúci u prevádzkovateľa objednal, resp. za účelom vedenia účtovnej evidencie. Prevádzkovateľ poučuje kupujúceho a kupujúci súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ zasielal na emailovú adresu kupujúceho novinky ohľadom nového tovaru, výrobkov, prezentačných akcií a pod. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak nebude mať ďalší záujem na zasielaní noviniek formou emailingu, tento súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním správy s textom „Nesúhlasím so zasielaním noviniek formou emailingu“ na mail info@priody.sk. Prevádzkovateľ poučuje kupujúceho a kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracovávané a uchovávané aj vtedy, ak dôjde zo strany kupujúceho k odstúpeniu od zmluvy, resp. stornovaniu objednávky. Prevádzkovateľ poučuje kupujúceho a kupujúci berie na vedomie, že v prípade zmeny svojich osobných údajov, resp. nepravdivého zadania svojich osobných údajov je povinný túto zmenu, zadania opravu oznámiť prevádzkovateľovi, a to mailom na info@priody.sk, pretože v opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu, ktorá prevádzkovateľovi vznikne, a to v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu www.PROIDY.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 • 13.5. Kupujúci má právo v rámci ochrany osobných údajov na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; namietať spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; namietať využívaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku; namietať poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu.


Článok 14. Záverečné ustanovenia

 • 14.1. Otázky neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 • 14.2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 7.6.2016


V Starej Ľubovni, dňa 7.6.2016
Libor Šlosár, konateľ spoločnosti QPG spol. s r.o.